Вино
Начало » Винарска къща

Информация относно промените в областта на личните данни

На 25 май 2018 г. влиза в сила прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679). Регламентът цели да даде възможност на физическите лица да упражняват по-ефективен контрол върху начина на обработването на личните им данни. В качеството си на администратор на лични данни „ВИНАРСКА КЪЩА РУСЕ“ АД (Фирмата), се стреми да осигури адекватно ниво на защита на данните на своите клиенти и партньори, обработвайки ги само с допустими от закона средства и за допустими от закона цели:

  • за изпълнение на задълженията на Фирмата по сключен с Вас договор;
  • за изпълнение на изисквания, съдържащи се в нормативната уредба;
  • с цел предоставяне на информация на основа на изрично дадено от Вас съгласие;
  • когато е налице някое от другите условия, посочени в член 6, алинея 1 от Регламента.

При обработването на данните Ви, „ВИНАРСКА КЪЩА РУСЕ“ АД се стреми да прилага най-високите стандарти за сигурност, да ги предоставя само на държавни органи (в рамките на техните правомощия) и на подизпълнители с добра репутация.

С цел осигуряване на по-ефективен контрол на физическите лица върху данните им, Регламентът им предоставя редица права, в това число:

  • право на информация, право на достъп, право на коригиране, право «да бъдеш забравен», право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение при автоматизирано вземане на решения, както и право на оттегляне на дадени съгласия за обработка.
  • условията, при които могат да бъдат упражнявани тези права, са уредени в чл. 7, ал. 3 и в Глава III (чл. 12 до 23) от Регламента, както и във вътрешните документи на Фирмата в областта на защитата на личните данни.

Като фирма отговаряща на Вашите изисквания „ВИНАРСКА КЪЩА РУСЕ“ АД е определила контактно лице към което можете да се обръщате с въпроси относно упражняването на правата за защита на личните Ви данни. Можете да се свържете с него на електронна поща - vinarna@b-trust.org;